Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Rechten en verplichtingen der leden

 

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de bestuursleden, Technische Commissie en/of andere door het bestuur aan te wijzen personen.

 

Artikel 2

 1. De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.
 2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet ten aanzien van een vergadering respectievelijk een gedeelte van een vergadering waarvan het bestuur om motiverende redenen het besluit heeft genomen deze in beslotenheid te houden.

 

Artikel 3

 1. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven.
 2. De leden, uitgezonderd de ereleden, zijn tevens verplicht contributie te betalen. Zij dienen deze te voldoen vóór 16 februari voorafgaand aan het betreffende verenigingsjaar.
 3. Het bestuur is bevoegd om een lid wegens het niet tijdig voldoen van de contributie na een schriftelijke aanmaning als lid van de vereniging af te voeren. De kosten van deze aanmaning bedragen € 25,-. Een lid heeft de mogelijkheid om binnen 8 dagen na ontvangst van de aanmaning te reageren.
 4. Opzegging dient te geschieden voor 31 december.
 5. De vereniging behoudt zich het recht voor nieuwe inschrijvingen te weigeren nadat het aantal van 400 leden (ofwel 100 leden per tennisbaan) is bereikt.

Het bestuur

 

Artikel 4

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen

Artikel 5

 1. De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen. Hij oefent waar hij dit nodig achtvolledig toezicht uit op het waarnemen der zaken van de overige bestuursleden en commissies. Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter, die gekozen wordt door de overige leden van het bestuur.
 2. De secretaris is gezamenlijk bevoegd met de voorzitter. Hij is verplicht van alle belangrijke stukken kopie te houden. Hij maakt de notulen van alle vergaderingen. Deze notulen moeten in de daaropvolgende vergadering worden goedgekeurd. Hij is verplicht op de jaarvergadering verslag uit te brengen over de toestand en de verrichtingen van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar.
 1. Het bestuur zorgt voor het innen en het beheer van de gelden. De penningmeester legt in de jaarvergadering rekening en verantwoording af, een en ander nadat de kascommissie haar advies heeft uitgebracht. Goedkeuring van de jaarvergadering strekt hem tot decharge over het afgelopen verenigingsjaar. Hij mag tussentijds niet aftreden dan nadat de boeken zijn ingezien en akkoord bevonden door het bestuur. Hij overlegt op de algemene vergadering een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar.
 2. Het overige werk wordt door de bestuursleden onderling verdeeld, doch dient tenminste de navolgende afgeronde taken te omvatten: wedstrijden en toernooien, training, jeugdleiding, beheer van het verenigingsmateriaal, paviljoen en tennispark. De bestuursleden kunnen ook zitting hebben in commissies.
 3. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Artikel 6

 1. De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
 3. De bestuursleden kunnen maximaal 6 achtereenvolgende jaren bestuurslid zijn.
 4. Jaarlijks treden af de in artikel 11, lid 8 van de Statuten genoemde adviseurs.

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.

 

Artikel 7

 1. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.
 2. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

 

Artikel 8

 1. Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden of ereleden.
 2. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt uiterlijk met de agenda van de algemene vergadering.
 3. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

 

 

 

Commissies

 

Artikel 9

 1. De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.
 2. Bij of na de benoeming kunnen de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.
 3. De commissies kunnen te allen tijde worden ontbonden door de instantie die hen heeft benoemd. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door de instantie die hen heeft benoemd worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Bij regulier aftreden van commissieleden die door het bestuur in een commissie zijn benoemd dient vervanging plaats te vinden via het bestuur.

 

Artikel 10

De taak van de Technische Commissie betreft het (doen) regelen en (doen) verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.

 

Artikel 11

De taak van de jeugdcommissie betreft het organiseren en begeleiden van de competitie, toernooien, uitwisselingen en bijzondere activiteiten voor de jeugd.

 

 

Algemene Vergadering

 

Artikel 12

De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al wat de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 13

 Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes of handopsteking.

Artikel 14

 1. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
 2. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.

 

Bevoegdheden van het bestuur

 

Artikel 15

De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de Statuten. Het is bestuur is echter tevens gerechtigd investeringen te doen tot een bedrag van € 5.000,- zonder goedkeuring vooraf van de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 16

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de Statuten.

 

 

 

Aanmeldingsformulier

 

Artikel 17

Op het aanmeldingsformulier dient te worden vermeld: naam, voornamen, roepnaam, woonplaats, adres, geboortejaar en geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Tevens dient een pasfoto te worden verstrekt.

 

 

Schade

 

Artikel 18

Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

 

 

Niet spelende leden

 

Artikel 19

 1. Leden, die tijdelijk niet in staat zijn te tennissen kunnen hun lidmaatschap laten omzetten in een niet-spelend lidmaatschap. Zij dienen daartoe een aanvraag in bij het secretariaat van de vereniging.
 2. De duur van niet-spelend lidmaatschap is minimaal één kwartaal en maximaal één jaar en kan uitsluitend ingaan op 1 april.

 

 

Strafbepalingen

 

Artikel 20

Naast het bepaalde in de statuten is het bestuur bevoegd een lid maximaal 28 dagen te schorsen wegens:

 1. Het verstoren van de orde op en om het tennispark
 2. Ongeoorloofd gebruik maken van materialen van de vereniging
 3. Vernieling van eigendommen van de vereniging en van derden op of in de onmiddellijke nabijheid van het tennispark;
 4. Het tennissen met een niet daartoe gerechtigd persoon.

Aan de schorsing kunnen door het bestuur nadere voorwaarden worden gesteld.

 

 

Slotbepalingen

 

Artikel 21

Ieder lid van de vereniging verklaart zich te onderwerpen aan het gestelde in de statuten en het huishoudelijk reglement. Dit doet hij door zijn toetreding als lid van de vereniging.

 

Artikel 22

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Belangrijke beslissingen brengt zij op de eerstvolgende algemene vergadering ter kennis aan de leden.

 

Artikel 23

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 30 maart 2017.

Terug